Uwaga! Konkurs dla dzieci i młodzieży!

Uwaga! Konkurs dla dzieci i młodzieży!
Kochani! Może już wiecie, a może jeszcze nie, ale niedługo będziemy mogli spotykać się w księgarni stacjonarnej w Gdyni. Prace adaptacyjne trwają!
A póki co mamy konkurs pt. „Księgarnia Marzeń” dla wszystkich mniejszych i nieco większych czytelników. Zapraszamy dzieci i młodzież  w wieku od 4 do 16 lat. Prace pisemne (proza/wiersz) lub plastyczne (rysunek/malarstwo) opowiadające jak powinna wyglądać idealna księgarnia i co powinno się w niej dziać można przesyłać pocztą tradycyjną lub mailowo.
Konkurs rozpoczyna się 21 października 2017 r. i trwać będzie do 23 listopada 2017 r. do godziny 23.00.
Wszelkie dokładniejsze informacje o formie prac, adresach do wysyłki i innych warunkach udziału znajdziecie w poniższym Regulaminie.
Mamy nadzieję, że pomysły jakie nadeślecie pomogą Nam stworzyć naprawdę wspaniałą Księgarnię!REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Księgarnia Marzeń”

I. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska. Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji projektu „Księgarnia Rodzinna Szymelka – małe centrum wspierania czytelnictwa” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

II. Celem konkursu jest:
Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
Promowanie księgarni jako miejsca przyjaznego i wpierającego rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci  i młodzieży.

III. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat
IV. Konkurs rozpoczyna się 21 października 2017 r. i trwać będzie do 23 listopada 2017 do godziny 23.00.
V. Tematem prac konkursowych jest opisanie lub przedstawienie w formie ilustracyjnej „Księgarni Marzeń”
a) tekst nie może przekroczyć 500 wyrazów. Praca może być napisana prozą lub wierszem,
b) ilustracja w formacie A4 lub A3 w technice rysunek lub malarstwo.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace konkursowe można wysłać na adres:
Ośrodek Terapii Gestalt, ul. Pod lasem 7, 84-207 Koleczkowo
Prace można również przesłać w formie pliku tekstowego lub zeskanować i wysłać na adres mailowy kontakt@szymelka.pl
W tytule maila lub na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs”.
2. Praca konkursowa pisemna może być napisana odręcznie lub na komputerze. Prace nieczytelne nie będą oceniane.
3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu rodzica lub adres mailowy. Dane te będą służyć organizatorom do kontaktowania się z uczestnikiem konkursu.
5. Prace uczestników nie będą zwracane.
6. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Prace, które nie dotrą do Organizatora konkursu przed dniem 23 listopada do godziny 23.00 nie będą brały udziału w ocenie Jury. W przypadku prac wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

VII. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.

VIII. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

IX. Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość, oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 4 grudnia poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięskich prac na stronie www.szymelka.pl oraz na profilu Facebook.
4. Przyznane będą również nagrody za drugie i trzecie miejsce.
5. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone zestawami książek dostosowanymi do wieku osób nagrodzonych.
6. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

X. Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie pracy na stronie www.szymelka.pl oraz na profilach Księgarni Szymelka na Facebooku i Instagramie. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.szymelka.pl.
Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
/d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Osoba do kontaktu: Anna Szymańska, tel. 535 461 609,  kontakt@szymelka.pl

                   


Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code