Polityka prywatności

Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska jako właściciel i administrator strony internetowej szymelka.pl informuje, że:

I.    Informacja podstawowa.                       

1. Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna dla Ośrodka Terapii Gestalt – Anna Szymańska (dalej OTGAS). Celem OTGAS jest m.in. należyte poinformowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Z uwagi na powyższe, w niniejszej Polityce Prywatności  OTGAS informuje o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane dotyczą.
2. OTGAS wskazuje, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest natomiast praktycznie każda czynność czy operacja na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. Polityka Prywatności OTGAS ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których OTGAS jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. OTGAS realizuje swoje obowiązki informacyjne określone odpowiednio w przepisach RODO zgodnie z tymi przepisami.
4. Mając na względzie ochronę praw lub wolności osób fizycznych OTGAS będzie dokonywał regularnego przeglądu Polityki Prywatności i jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi m.in. na ochronę praw i wolności osób fizycznych, nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. OTGAS przewiduje również możliwość zmiany Polityki Prywatności w innych wypadkach, gdy ma to wpływ na przetwarzanie danych osobowych, np. w razie zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
5. OTGAS będzie informować o każdorazowej zmianie.

II.    Pełne dane Administratora Danych Osobowych.

Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska
Adres: Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska, ul. Pod lasem 7, 84-207 Koleczkowo.
Kontakt w sprawie danych osobowych na e-mail: kontakt@szymelka.pl
Telefon kom.  535 461 609
NIP: 9580556491.

III.    Informacja o sposobie zbierania danych osobowych.

1. OTGAS przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz potencjalnych klientów i dokłada wszelkich starań, aby zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, a także celów dla których przetwarza dane osobowe. Dane przetwarzane są przez osoby upoważnione przez OTGAS lub z którymi OTGAS ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OTGAS dokłada wszelkiej staranności, aby wszystkie te podmioty przetwarzały dane osobowe na najwyższym poziomie jakości oraz w sposób zgodny z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych.   
2. Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową szymelka.pl lub korzystające z innych usług świadczonych przez OTGAS drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które podają OTGAS. Ponadto zbieranie i wykorzystywanie zebranych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.
3. OTGAS nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies – więcej w Polityka cookies. OTGAS przypomina, że cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.
4. OTGAS zbiera informacje dotyczące korzystania z szymelka.pl przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są do bieżącej obsługi użytkowników strony szymelka.pl. OTGAS nie ujawnia nikomu powyższych danych. OTGAS informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika szymelka.pl na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. Jedynie, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. doradztwo, porada psychologiczna, pedagogiczna, indywidualny dobór książek, formularzach zamówień, newsletter, mogą być zbierane bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.
6. Wszelkie działania, których dokonanie wiązałoby się z przekazaniem OTGAS danych osobowych osób niepełnoletnich, muszą być podejmowane za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dotyczy to w szczególności formularza rejestracyjnego na warsztaty organizowane przez OTGAS.
7. Dane osobowe, które gromadzi OTGAS w związku z korzystaniem ze strony szymelka.pl nie są przetwarzane automatycznie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

IV.    Cel i podstawy prawne przetwarzania.

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu szymelka.pl  możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarza OTGAS i w zależności od celu przetwarzania.
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a)  w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj.:
- dane osobowe osób, które korzystają ze sklepu internetowego i wypełniają w tym celu formularz internetowy, tworzą konto w celu korzystania ze sklepu internetowego i korzystania z porad i innych usług, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody OTGAS zwróci się do osoby, której dane dotyczą, a osoba ta wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w związku z organizacją warsztatów, przypomnienia o nadchodzących zajęciach i innych wydarzeniach, nowościach wydawniczych, obsługa zapytań telefonicznych oraz złożonych drogą elektroniczną, w związku z celami marketingowymi; zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawych na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – dane osobowe osób fizycznych korzystających z szymelka.pl, są przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OTGAS, np. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości.
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – dane osobowe osób fizycznych korzystających z szymelka.pl, są przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OTGAS - (np. w zakresie zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń, stosowania monitoringu pomieszczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia ).  
d) w celu realizacji umowy, innych usług, w zakresie niezbędnym do celów m.in. profilaktyki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust 2 lit a)  i lit) h  - przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.
3. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy do przetwarzania danych osobowych wymienionych w art. 6 i 9 RODO.
4. OTGAS zwraca użytkownikom strony szymelka.pl uwagę na kwestię podawania za pośrednictwem szymelka.pl i innych kanałów komunikacji z OTGAS, informacji z zakresu szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na przetwarzanie przez OTGAS i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub w sposób określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. OTGAS może zwrócić się do osoby, której dane dotyczą – gdy uzna to za wskazane - o wyrażenie wyraźnej zgody, przez którą OTGAS rozumie złożenie oświadczenia woli w sposób nie budzący wątpliwości co do faktu jej udzielenia przez osobę, której dane dotyczą.

V.    Czas przechowywania danych osobowych.

Czas przez jaki OTGAS przetwarza dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych, i tak np.:
- w sytuacji, gdy OTGAS przetwarza dane osobowe na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
- w sytuacji, gdy OTGAS przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę fizyczną,
- w sytuacji, gdy OTGAS przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
- w sytuacji, gdy OTGAS przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
- w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych OTGAS przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
- w sytuacji braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat.

VI.    Przekazywanie danych.

1. Dane osoby fizycznej będą przekazywane przez OTGAS:
a) podmiotom świadczącym na rzec OTGAS usługi umożliwiające realizację usług i zarządzanie przedsiębiorstwem, w niezbędnym minimalnym zakresie umożliwiającym realizację usług (tj. np. w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, dostawcom usług  księgowych, fakturowania, rozliczania umów, usług prawnych, windykacyjnych, kurierskich, bankowych, serwisom płatniczym),
b) organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osoby fizycznej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII      Prawa osób, których dane są przetwarzane.

1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych. OTGAS będąc administratorem danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. OTGAS niniejszym gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo do wycofania zgody, prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. OTGAS umożliwia wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.
3. Celem wycofania zgody można też np. przesłać maila na adres  kontakt@szymelka.pl  lub złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody przez formularz kontaktowy.
4. Osoba fizyczna korzystająca z serwisu szymelka.pl może skorzystać z przysługujących jej uprawnień zgodnie z wymogami RODO:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych, np. gdy zauważy, że jej dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych, np. gdy jej dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ponadto dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. OTGAS informuje, że prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust 3 RODO.
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy zauważy że jej dane są nieprawidłowe może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający OTGAS sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciała, aby zostały usunięte; gdy jej dane nie będą już potrzebne OTGAS, ale mogą być potrzebne osobie fizycznej do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy osoba fizyczna wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie OTGAS są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, np. gdy przetwarzanie danych osoby fizycznej odbywa się na podstawie jej zgody lub umowy zawartej z OTGAS oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

VIII     Prawo do wniesienia skargi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza OTGAS, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Od dnia 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX        Inne ważne informacje.

1.    Newsletter.
a) Newsletter umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu,
b) korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe,
c) w celu świadczenia usługi Newsletter OTGAS pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej,
d) zainteresowana osoba, w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji,
e) zainteresowana osoba, w każdej chwili ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach Newslettera;
2.    Linki zewnętrzne.
Ewentualne linki zewnętrzne, które znajdują się na stronie szymelka.pl prowadzą do stron, które posiadają własne odrębne polityki prywatności i OTGAS nie odpowiada za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.
3.    Zakupy bez logowania.
W celu dokonania zakupów w Sklepie nie musisz się logować. Wystarczy podać adres dostawy i dane kontaktowe, aby przeprowadzić sprawnie całą transakcję. Dane te, również wtedy gdy dokonasz pełnej rejestracji, wykorzystywanie są wyłącznie dla celów realizacji zamówień i usług.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.