REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ KSIĘGARNI RODZINNEJ SZYMELKA – obowiązuje od 10.05.2018

I. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Upominkowej Księgarni Rodzinnej Szymelka.
2.    Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin Karty Upominkowej Księgarni Rodzinnej Szymelka;
b) Wydawca – Ośrodek Terapii Gestalt – Anna Szymańska, ul. Pod lasem 7, 84-207 Koleczkowo, NIP: 9580556491;
c) Karta Upominkowa Księgarni Rodzinnej Szymelka lub Karta - bon towarowy na okaziciela, wydany w formie drukowanej z indywidualnym kodem kreskowym, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Księgarni Rodzinnej Szymelka w Gdyni, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 oraz w sklepie internetowym prowadzonym pod akresem www.szymelka.pl;
e) Nabywca - osoba, która w Księgarni Rodzinnej Szymelka lub w sklepie internetowym szymelka.pl. dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej;
f) Beneficjent – osoba otrzymująca od Nabywcy Kartę Upominkową zakupioną przez Nabywcę;
g) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej;

3.    Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Upominkowej, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar w Księgarni Rodzinnej Szymelka oraz w sklepie internetowym szymelka.pl
4.    Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Księgarni Rodzinnej Szymelka lub w sklepie internetowym szymelka.pl.
5.    Karta Upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
6.    Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
7.    Zakup Karty Upominkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
8.    Karta Upominkowa jest ważna na okres 6 miesięcy od daty zakupu. W przypadku, gdy Karta stanowi nagrodę w konkursach, których organizatorem, współorganizatorem lub sponsorem jest Księgarnia Rodzinna Szymelka Karta Upominkowa jest ważna przez okres 3 miesięcy liczony jest od momentu przekazania Karty osobie nagrodzonej.  

II. Wydanie Karty Upominkowej Księgarni Rodzinnej Szymelka
1.    Karty Upominkowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2.    Karta Upominkowa może być używana wyłącznie w Księgarni Rodzinnej Szymelka lub w sklepie internetowym szymelka.pl.
3.    Minimalna kwota na jaką może opiewać Karta Upominkowa wynosi 30 zł, zaś maksymalna kwota, na jaką może opiewać Karta Upominkowa wynosi 150 zł.
4.    Bez względu na wartość nominalną Karty, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów): maksymalnie trzech Kart – w Księgarni Rodzinnej Szymelka oraz maksymalnie jednej Karty – w sklepie internetowym www.szymelka.pl.
5.    Nabywca poprzez nabycie Karty Upominkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Beneficjenta lub Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Beneficjent lub Użytkownik poprzez użycie Karty Upominkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
6.    Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie odnoszącym się do relacji pomiędzy Nabywcą i Beneficjentem.

III. Zasady użytkowania Karty Upominkowej
1.    Do realizacji będą przyjmowane wyłącznie Karty Upominkowe nieuszkodzone, z kodami  w sposób niewątpliwy pochodzące od Wydawcy. Wydawca zastrzega, że brak akceptacji kodu w ramach zakupów jest stwierdzany automatycznie poprzez system weryfikacji Wydawcy, a nieprawidłowe kody elektroniczne automatycznie nie są akceptowane w systemie stosowanym przez Wydawcę.
2.    W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Upominkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną Kartą Upominkową.
3.    W przypadku realizacji Karty Upominkowej w sklepie internetowym szymelka.pl wartość Karty Upominkowej można wykorzystać jedynie na zakup towaru. Koszty dostawy zamówienia nie są uwzględniane.
4.   Podczas realizacji Karty Upominkowej w sklepie internetowym szymelka.pl po przejściu do koszyka należy wpisać w rubryce Kupony kod cyfrowy znajdujący się pod kodem kreskowym i wcisnąć przycisk TAK. Odpowiednia kwota zostanie odjęta od wartości koszyka.
5.    Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w następujących przypadkach:
a) uszkodzenia Karty Upominkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;
b)  braku wystarczającej ilości środków na Kacie Upominkowej pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. IV.2 lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
c) braku akceptacji kodu Karty Upominkowej przez system internetowy Wydawcy w przypadku realizacji przez sklep internetowy - nie wynikający z awarii systemu.
6.    Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności.
7.    Karta Upominkowa nie może być doładowana, jest środkiem jednorazowego użytku (tj. można go zużyć tylko w ramach jednych i tych samych zakupów). W szczególności oznacza to, że w przypadku jeżeli cena za zakupione produkty w ramach jednych zakupów jest niższa od wartości Karty Upominkowej, której używa Użytkownik przy danych zakupach, wówczas nie jest możliwe dokonanie zwrotu (wypłaty) różnicy, a Karta nie może być użyta przy kolejnych zakupach.
.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej
1.    Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe od momentu ich wydania (udostępnienia) Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca, Użytkownik lub Beneficjent nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Upominkowej. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi, Nabywcy lub Beneficjentowi Karty Upominkowej zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.
2.    Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik lub Beneficjent tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Beneficjent lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.
3.    Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Upominkowej, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Księgarni Rodzinnej Szymelka w Gdyni (81-383) , ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 lub na listownie na powyższy adres,  z dopiskiem "Karta Upominkowa – reklamacja".


V. Zwrot towarów – zasady rozliczeń
1.    W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Upominkowej, wówczas Użytkownik otrzyma w związku z dokonywanym zwrotem Kartę Upominkową równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów.
2.    Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Upominkowej.

VI. Postanowienia końcowe
1.    Wydanie Karty Upominkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2.    Karta Upominkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Upominkowa jest znakiem legitymacyjnym - elektroniczną formą bonu towarowego.
3.    Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
4.    Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.szymelka.pl.
5.    Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Upominkowej można uzyskać pod numerem telefonu Wydawcy oraz na ww.szymelka.pl.
6.    Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej ww.szymelka.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.szymelka.pl..